divendres, 13 de juliol de 2012

Queridos padres y madres

En el último consejo escolar la dirección del colegio nos informo, que siguiendo con la línea de recortes, la conselleria había reducido la dotación de personal destinado a los alumnos de diversidad y de necesidades especiales.

  Nos consta que desde el centro se están haciendo las reclamaciones pertinentes para que estos recortes no sean efectivos, pero desde la APIMA también queremos colaborar para evitar que así sea.

Ayer la presidenta de la APIMA y una mamá afectada directamente , registraron en la conselleria de educación, el siguiente escrito. Aprovechando el viaje tocaron a un par de puertas; la respuesta que recibieron es que revisarían el caso. Vamos a confiar en las buenas intenciones que percibieron.

***************************************************************************************
APIMA CEIP Urbanitzacions de Llucmajor
C/. Tord, 40
07609 Puig de Ros (Llucmajor)Jo, María Vázquez Martínez, amb DNI 43091786K, com a presidenta de l´associació de pares i mares del CEIP Urbanitzacions de Llucmajor,


EXPÒS    Que en el curs 2012/13 el nostre centre incorpora dues aules més –que suposen 52 alumnes nous-,

Que el nostre centre te escolaritzats una sèrie d´alumnes amb
necessitats especials, dels quals desconeixem les dades per la
             confidencialitat de les mateixes; però que sabem que hi ha dos cassos que requereixen atenció continuada.

Que la Conselleria d´Educació, Cultura i Universitats ha programat una reducció important del personal del nostre centre, destinat a l´atenció dels alumnes amb necessitats especials i de suport educatiu.
   
    Que la directora del centre ha presentat una proposta, amb el suport i vist-i-plau de l´EOEP (Equip d´orientació educativa i psicopedagògica) amb el personal que és necessari per poder continuar donant una bona i adecuada resposta educativa,a la diversitat que hi ha al nostre centre.

    Que tots els pares i mares del centre i més concretament els pares i mares dels alumnes amb necessitats especials, esteim preocupats per la reducció del personal de suport; i així queda reflectit a l´escrit que vos adjuntam.


Per aquests motius,

SOL·LICIT    que el departament que vostè dirigeix tengui a bé estimar tots els arguments exposats i que renconsiderin la reducció del personal destinat als alumnes amb NESE i a l´atenció a la diversitat; tenguent en compte l´increment total d’alumnes del curs vinent;  per tal de mantenir la qualitat educativa que ofereix el CEIP Urbanitzacions de Llucmajor.LLucmajor, 10 de juliol de 2012

Atentament,