dimecres, 15 d’abril de 2015

DIAS DE PUERTAS ABIERTAS PARA LOS NUEVOS ALUMNOS               EN EL CEIP URBANITZACIONS

****** martes 28 de abril a las 12.30 hrs ******
****** jueves 30 de abril a las 09.30 hrs ******Podéis ver todo el calendario del proceso de admisión en la web oficial del cole (aqui)

CALENDARIO PROCESO ADMISIÓN CURS0 2015/2016

11 a 21 de maig   Presentació de sol·licituds
Dia 8 de juny      Llistes provisionals admesos
8 a 10 de juny    Reclamacions llistat provisional
Dia 11 de juny    Resolució reclamacions Dia 19 de juny    Llistes definitives
22 a 24 de juny  Matriculació

PROCÉS PAS A PAS

1. Informació prèvia. SESSIONS INFORMATIVES: DIA 28 D’ABRIL (12:30h.) i DIA 30 D’ABRIL (9:30h.)
· Escollir el centre educatiu preferent (com a màxim 5).
· Informació dels centres a http://dgplacen.caib.es  i  a http://weib.caib.es/.
· Conèixer el procés: informació a la web o a les oficines d’informació i escolarització.
2. Inici del període de preinscripció
Tràmit telemàtic o impresos de la sol·licitud, a la web o al mateix centre.
 (en cas de tràmit presencial: emplenar la sol·licitud de preinscripció i recopilar la documentació).
3. Tràmit presencial: Presentació de  la sol·licitud i la documentació)
· Al centre que es demana en primer lloc.
· Una sol·licitud per alumne.
4.  Publicació de les llistes provisionals
· Comprovar la puntuació obtinguda.
· Criteris en cas d’empat.
· Comprovar, si cal, la lletra del desempat.
· En el mateix centre on s’ha presentat la sol·licitud.
5.  Presentació de reclamacions a les llistes provisionals
· Dins un termini de 3 dies hàbils a partir de la publicació de les llistes provisionals.
6. Publicació de llistes definitives d’admesos i no admesos
· En el mateix centre. RESERVAT: Té plaça. NO RESERVAT: No té plaça
7.  Reclamacions a les llistes definitives
· Recurs d’alçada davant la Direcció General de Planificació i Centres.
8.  Publicació llista d’alumnes no admesos
· Si tenen plaça en algun dels centres sol·licitats, s’indicarà a la llista definitiva.
· Si no tenen plaça en cap dels centres sol·licitats, se’ls donarà una cita (dia i hora) a l’oficina d’escolarització corresponent.
9.  Formalització de la matrícula
· Al centre on s’ha concedit la plaça.
· Si no es fa en el termini previst, ES PERD LA PLAÇA.
10.  Llista de reserva per a primera opció