diumenge, 23 de setembre de 2012

NORMES FUNCIONAMENT ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


NORMES DE FUNCIONAMENT:
- Forma de pagament: domiciliació bancària. Les domiciliacions es passaran durant els primers 10 dies hàbils de cada mes.

- L’assistència a una sola classe implica el pagament de la mensualitat.

- La no assistència per qualsevol motiu, no eximeix del pagament de la  quota establerta mentre l’interessat no causi la baixa de l’activitat extraescolar, havent-ho de comunicar abans del dia 15 del mes anterior.

- Per donar-se de baixa d’una activitat extraescolar, ja sigui definitiva o temporal, s’haurà de comunicar per escrit a la direcció de correu electrónic a comunicacionesurba.apima@hotmail.com o a l’oficina d’APIMA en horari d’atenció als pares d’activitats d’extraescolars: Cada dia de 9’10h a 9’45h. 
 
- Les baixes es notificaran abans del dia 15 del mes anterior i la quota no es fraccionarà. A partir d’aquesta data es facturarà el mes següent i no es tornarà l’import carregat. Per fer efectiva una baixa es farà servir el formulari disponible a l’APIMA, i en cap cas es farà verbalment. NO S’ADMETRAN BAIXES DESPRÉS DEL DIA 15 DE CADA MES. 
 
-És imprescindible estar al corrent dels pagaments per a la assistència a les activitats. Quan hi hagi un rebut impagat es notificarà per escrit a la família per a que es posi al dia el més aviat possible. Per pagar el rebut pendent, s´haurá de fer l’ingrés a la compte de l’Apima, que es facilitarà quan faci falta. En cas de no regularitzar l’import corresponent, es donarà de baixa de l’activitat a l’alumne i no podrà assistir a les activitats extraescolars. 
 
- Qualsevol reclamació o suggerència s’haurà de fer per escrit a   comunicacionesurba.apima@hotmail.com.

- Es demana la màxima puntualitat possible en horari d’extraescolars, així com a la recollida dels alumnes després les activitats. 
 
- Les activitats comencen a les 16’00h, i amb la finalitat de començar amb puntualitat, les portes estaran obertes de 15’45h a 16’00h. A partir de les 16’00h no s’admetrà l’entrada d’alumnes a les extraescolars. Les famílies disposen de  15 minuts per deixar als infants a les extraescolars (en cas que dinin a casa).  Esperem que respecteu al màxim aquests horaris i ens ajudeu a realitzar la nostra tasca amb la màxima qualitat per als vostres fills/es.